• Câu hỏi:

  Một đoạn phân tử ADN có 3800 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại A là 700. Tổng số nuclêôtit của đoạn ADN này là:

  • A. 3000
  • B. 5100
  • C. 3500
  • D. 2400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2A + 3G = 3800, mà A = 700, vậy G = 800.

  Số nucleotit của một gen = 2A + 2G = 3000 nucleotit.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC