AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nội dung nào sau đây chỉ đúng với tiến hóa nhỏ mà không đúng với tiến hoá lớn ? 

  • A. kết quả là sự hình thành các nhóm phân loại trên loài 
  • B. chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và có sự phân li tính trạng 
  • C. là kết quả của sự tổng hợp các thành tựu từ nhiều lĩnh vực sinh học 
  • D. có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tiến hóa lớn là quá trình biến đổi trên quy mô rộng lớn, trải qua hàng triệu năm, làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài: chi, họ, bộ. Nên không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp thông qua các bằng chứng tiến hóa.

  ⇒ Đáp án: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>