ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 80 SGK Hình học 11

Giải bài 9 tr 80 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng song song với nhau lần lượt đi qua B, C, D và nằm về một phía của mặt phẳng (ABCD), đồng thời không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng đi qua A và cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại B', C' D' với BB' = 2, DD' = 4. Khi đó CC' bằng

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Gọi O và O' lần lượt là tâm các hình bình hành ABCD và A'B'C'D'.

Ta có: BB' + DD' = 2OO' = CC'

⇒ CC' = 6 

⇒ Chọn đáp án (D)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 80 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1