YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.56 trang 85 SBT Hình học 10

Giải bài 2.56 tr 85 SBT Hình học 11

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nhau.

C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt nằm trong hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+ Khẳng định "Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau" là SAI vì chúng có thể song song với nhau.

+ Khẳng định "Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau" là SAI vì chúng có thể chéo nhau.

+ Khẳng định "Hai đường thẳng phân biệt lần lượt nằm trong hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau" là SAI vì có thể hai đường thẳng này cùng thuộc một mặt phẳng thứ bai.

Chọn đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.56 trang 85 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1