YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.61 trang 85 SBT Hình học 11

Giải bài 2.61 tr 85 SBT Hình học 11

Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, A'B'C'. M là điểm trên cạnh AC sao cho AM = 2MC. Khẳng định nào sau đây sai?

A. GG' // (ACC'A')            B. GG' // (ABB'A')

C. MG' // (BCC'B') ≠ ∅            D. (MGG') // (BCC'B')

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a có: GG’ // AA’ nên các khẳng định GG’ // (ABB’A’), GG’ // (ACC’A’) đều đúng. Mặt khác: \(\frac{{AM}}{{AC}} = \frac{{AG}}{{AN}} = \frac{2}{3}\) (N là trung điểm của BC) nên GM // CN suy ra (MGG’) // (BCCB’). Do vậy khẳng định "Đường thẳng MG’ cắt mặt phẳng (BCC’B’)" là khẳng định SAI.

Chọn đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.61 trang 85 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1