YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.65 trang 86 SBT Hình học 11

Giải bài 2.65 tr 86 SBT Hình học 11

Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho \(\frac{{AM}}{{AB}} = \frac{{AN}}{{AD}} = \frac{1}{3}\). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh CD, CB.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Bốn điểm M, N, P, Q không đồng phẳng.

B. Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

C. Tứ giác MNPQ là hình thang.

D. Tứ giác MNPQ không có các cặp cạnh đối nào song song.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì MN // BD, PQ // BD và MN < PQ nên tứ giác MNPQ là một hình thang.

Chọn đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.65 trang 86 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1