YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.67 trang 86 SBT Hình học 11

Giải bài 2.67 tr 86 SBT Hình học 11

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF lần lượt có tâm O1, O2 và không cùng nằm trong một mặt phẳng. Khẳng định nào sau đây sai?

A. O1O2 song song với mặt phẳng (BCE).

B. O1O2 song song với mặt phẳng (BDE).

C. O1O2 song song với mặt phẳng (ADF).

D. O1O2 song song với mặt phẳng (CDE).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì O1O∩ (BDE) = O1.

Chọn đáp án: B

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.67 trang 86 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1