ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.40 trang 76 SBT Toán 10

Giải bài 3.40 tr 76 SBT Toán 10

Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương:

a) 3x - 1 = 0 và \(\frac{{3mx + 1}}{{x - 2}} + 2m - 1 = 0\)

b) \({x^2} + 3x - 4 = 0\) và \(m{x^2} - 4x - m + 4 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 3x - 1 = 0 ⇔ x = \(\frac{1}{3}\)

Suy ra x = \(\frac{1}{3}\) là nghiệm của phương trình \(\frac{{3mx + 1}}{{x - 2}} + 2m - 1 = 0\)

\( \Rightarrow \frac{{3m.\frac{1}{3} + 1}}{{\frac{1}{3} - 2}} + 2m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{8}{7}\)

b) Ta có \({x^2} + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
x =  - 4
\end{array} \right.\)

Suy ra x = 1 và x = -4 là nghiệm của phương trình mx2 - 4x - m + 4 = 0

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m{.1^2} - 4.1 - m + 4 = 0\\
m.{\left( { - 4} \right)^2} - 4.\left( { - 4} \right) - m + 4 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\forall m\\
m =  - \frac{4}{3}
\end{array} \right. \Leftrightarrow m =  - \frac{4}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.40 trang 76 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1