YOMEDIA

Bài tập 7 trang 23 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 tr 23 sách BT Sinh lớp 12

Cho 2 thứ cà chua thụ phấn với nhau được Fcó cùng kiểu gen. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định.

 • Cho F1 thụ phấn với cây cà chua thứ nhất thu được F2-1 phân li theo tỉ lệ: 3/8 quả đỏ, tròn : 3/8 quả đỏ, dẹt : 1/8 quả vàng, tròn : 1/8 quả vàng, dẹt.
 • Cho F1 thụ phấn với cây cà chua thứ hai thu được F2-2 phân li theo tỉ lệ: 3/8 quả đỏ, tròn : 3/8 quả vàng, tròn : 1/8 quả đỏ, dẹt : 1/8 quả vàng, dẹt.

a)   Xác định tính trạng trội và tính trạng lặn trong phép lai trên.

b)   Xác định kiểu gen và kiểu hình của F1, cây thứ nhất và cây thứ hai. Viết sơ đồ lai từ P đến F2.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) Xác định tính trạng trội và tính trạng lặn trong phép lai

F1 có cùng kiểu gen nên p thuần chủng (đồng hợp về tất cả các cặp gen đang khảo sát).

Nhận xét từ thí nghiệm 1 : tỉ lệ quả đỏ/quả vàng = 3/1

—> quả đỏ là tính trạng trội so với quả vàng.

Nhận xét từ thí nghiệm 2 : tỉ lệ quả tròn/quả dẹt = 3/1

—> quả tròn là tính trạng trội so với quả dẹt.

 • Quy ước gen :
  • Gen A quy định quả màu đỏ là trội so với gen a quy định quả màu vàng.
  • Gen B quy định quả dạng tròn là trội so với gen b quy định quả dẹt

b)   Xác định kiểu gen và kiều hình của F1, cây thứ nhất và cây thứ hai. Viết sơ đồ lai từ P đến F2.

 • Nhận xét từ thí nghiệm 1 : tỉ lệ quả đỏ/quả vàng = 3/1

=> F1 = Aa x Aa ; tỉ lệ quả tròn/quả dẹt = 1/1

—> F1= Bb x bb

—> F2-1 phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 —> F1 = AaBb X Aabb

 • Nhận xét từ thí nghiệm 2 : tỉ lệ quả đỏ/quả vàng = 1/1

--> F= Aa X aa ; tỉ lệ quả tròn/quả dẹt = 3/1 —> F1= Bb x Bb

—> F2-2 phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 —> F1 = AaBb X aaBb

 • Trong cả hai thí nghiệm, cây F1 có cùng kiểu gen nên :
  • Kiểu gen của F1 là : AaBb.
  • Cây thứ nhất có kiểu gen : Aabb
  • Cây thứ hai có kiểu gen : aaBb.

—>Từ kiểu gen của F1 suy ra có 2 phép lai ở thế hệ P cho cùng kết quả.

Vậy: P1 : AABB x aabb hoặc P2 : AAbb x aaBB.

 • Lập sơ đồ lai từ P —> F2 đề kiểm chứng.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 23 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh

  ở một loài, P thuần chủng cây cao quả dài lai với cây thấp quả tròn. F1 thu được toàn cây cao quả tròn, Cho F1 tự thụ phấn được F2 36000 cây trog đó có kiểu hình thân cao quả dài là 8640 cây . Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen nằm trên NST thường, quá trình giảm phân bình thường .Biện luận và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Xét 3 cặp alen phân li độc lập ( Aa, Bb, Dd) qui định 3 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn:

  a.Xác định kiểu gen của cá thể đồng hợp 3 cặp gen.

  b.Cá thể dị hợp 2 cặp gen, đồng hợp 1 cặp gen sẽ có bao nhiêu kiểu gen?

  c.Cá thể có kiểu gen AaBbDd tạo giao tử aBd với tỉ lệ bao nhiêu?

  d.Xét phép lai: P: AaBbDd x AabbDd:

  d1.Số kiểu tổ hợp giao tử, số kiểu gen, số kiểu hình xuất hiện ở F1?

  d2.Tỉ lệ xuất hiện kiểu gen AaBbdd, aaBBdd ở F1 là bao nhiêu?

  d3.Tỉ lệ xuất hiện kiểu hình ( A-B-D), (aabbDd) ở F1?

  e.Đem cá thể AaBbDd giao phối với một số cá thể khác:

  e1.Với cá thể I cho kết quả phân li tỉ lệ kiểu hình (1:1)3. Xác định kiểu gen của cá thể I.

  e2.Với cá thể II cho kết quả phân li tỉ lệ kiểu hình (1:2:1) (1:1) (1:2:1). Xác định kiểu gen của cá thể II.

  e3.Với cá thể III cho kết quả phân li tỉ lệ kiểu hình lần lượt về 3 tính trạng là (1:1) (1) (3:1). Xác định kiểu gen của cá thể III.

  e4.Với cá thể IV cho kết quả phân li tỉ lệ kiểu hình lần lượt là 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Xác định kiểu gen của cá thể IV.

  e5.Với cá thể V cho kết quả phân li tỉ lệ kiểu hình là 3 : 3 : 1 : 1. Xác định kiểu gen của cá thể V.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Ta có

  cho con đực (XY) có mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ được F1 đồng loạt mắt đỏ .Các cá thể đực F1 giao phối tự do,đời F2 thu được :18,75%con đực mắt đỏ:25% con đực mắt vàng :6,25% con đực mắt trắng :37,5% con cái mắt đỏ :12,5% con cái mắt vàng.Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt đỏ đời con có tỉ lệ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  quần thể ban đầu có 0,4375AA+0,5625aa,qua 6 thế hệ tự phối thì kiểu hình của quàn thể là

  a.5% hoa đỏ 25% trắng

  b.43,75 đỏ 56,25 trắng

  c.50 đỏ 50 trắng

  d,87,5 đỏ 12,5 trắng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho cây vàng trơn lai với cây xanh trơn thu được 1 vàng trơn 1 xanh trơn,thế hệ p có kiểu gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  các cặp gen trên các nst khác nhau,phép lai AaBbDD với aaBbDd thu được đời con có kiểu gen dị hợp về tất cả các mặt chiếm bao nhiêu phần trăm

  a.87,5

  b,12,5

  c,37,5

  d,50

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Ở 1 loài thực vật alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so vs a quy định quả bầu, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so vs a quy định chín muộn. Cho quả bầu dục, chín sớm giao phấn vs quả tròn chín sớm (P) thu đc f1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó quả tròn chín sớm chiếm tỉ lệ 29.75%. Biết rằng ko xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1 cây tròn chín muộn chiếm tỉ lệ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Một quần thể người có 1050 cá thể mang AA , 150 cá thể mang Aa và 300 cá thể mang aa.Nếu lúc cân bằng quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể dị hợp là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Ở 1 loài, khi đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt xuất hiện lúa cao, chín sớm. Tiếp tục cho F1 lai với thân thấp, chín muộn thu được thế hệ lai có 4 kiểu hình như sau:

  302 cây thân cao, chín sớm: 297 cây thân cao, chín muộn: 296 cây thân thấp, chín sớm: 305 cây thân thấp, chín muộn. (biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định)

  1. Giải thích đặc điểm di truyền chi phối 2 cặp tính trạng.

  2. Lập sơ đồ lai từ P đến F2.

  3. Nếu muốn F1 phân ly 3:1 về tính trạng kích thước, tính trạng về thời gian chính đồng tính thì kiểu gen của P có thể như thế nào?

  4. Nếu muốn F1 đồng tính về kích thước thân tính trạng thời gian chín phân li 1:1 thì kiểu gen của P có thể như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Ở một loài động vật, cho con đực lông xám giao phối với con cái lông vàng được F1 toàn lông xám, tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
  Giới đực: 6 lông xám: 2 lông vàng. Giới cái: 3 lông xám: 5 lông vàng.
  Tiếp tục cho các con lông xám ở F2 giao phối với nhau, xác suất để F3 xuất hiện một con mang toàn gen lặn là:
  Chọn câu trả lời đúng:
  A. 1/16
  B. 1/36
  C. 1/72
  D. 1/80
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  ở đậu hà lan, gen A:thân cao alen a:thân thấp; ghen B:hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng.Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1, nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thân cao,hoa trắng F1 thì số cây thân cao, hoa trắng đồng hợp chiếm tỉ lệ

  A.18 B.316 C.13 D.14

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 2 nòi chó thuần chủng lông trắng dài và lông đen ngắn giao phối với nhau được F1 cho F1 tiếp tục giao phố với nhau f2 thu được 162 cá thể trong đó có 91 cá thể lông đen dài . Xác định :

  a, Quy luật di truyền chi phối 2 tính trạng trên

  b, F2 còn xuất hiện những kiểu hình nào ? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Cơ thể có kiểu gen Ab/aB giảm phân với tần số trao đổi chéo f=16% sẽ tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Ở giống cá kiếm tính trạng mắt đen do gen D quy định, tính trạng mắt đỏ do gen d quy định
  a) trogn một phép lai giữa cặp cá bố mẹ người ta thu được 1498 con cá mắt đen và 496 cá mắt đỏ . Xác định kiểu gen , kiểu hình của cặp cá bố mẹ đem lại
  b)Nếu không biết kiểu gen của cặp cá bố mẹ thì chọn cặp bố mẹ đem lại có kiểu hình ntn để đời con đồng nhất 1 kiểu Hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Ở giống cá kiếm tính trạng mắt đen do gen D quy định, tính trạng mắt đỏ do gen d quy định

  a) trogn một phép lai giữa cặp cá bố mẹ người ta thu được 1498 con cá mắt đen và 496 cá mắt đỏ . Xác định kiểu gen , kiểu hình của cặp cá bố mẹ đem lại

  b)Nếu không biết kiểu gen của cặp cá bố mẹ thì chọn cặp bố mẹ đem lại có kiểu hình ntn để đời con đồng nhất 1 kiểu Hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho 2 cây hoa thùân chủng cùng lòai giao phấn vs nhau đc F1 tíêp tục giao phấn vs nhau đc F2 . Xuất hịên hoa đỏ và vàng. Hịêu tỉ lệ giữa 2 lọai hoa này là 12,5%. Xác định quy lụât di truyền chi phối phép lai trên .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  một quần thể tự thụ phấn bắt buộc có cấu trúc di truyền ban đầu là P 50%AA 50% aa

  1.xác định thành phần kiểu gen của quần thể sau 5 thế hệ

  2. quần thể trên đạt trạng thái cân bằng di truyền chưa? tại sao?

  3 nêu các điều kiện cần thiết để đạt trạng thái cân bằng di truyền

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Câu 1: (2,0 điểm)

  1.1 (1,0 điểm)

  a. Thế nào là di truyền liên kết?

  b. Trong nhân tế bào, vì sao trên cùng một nhiễm sắc thể phải mang nhiều gen?

  c. Khi quan sát bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội một tế bào sinh dưỡng của ếch đang ở kì đầu chứa 52 crômatit. Xác định số nhóm gen liên kết của ếch?

  1.2 (1,0 điểm)

  Cho lai hai thứ lúa thuần chủng thân cao, chín muộn và thân thấp, chín sớm thu được F1 toàn thân cao, chín muộn. Cho F1lai phân tích thì kết quả lai thu được:

  1010 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao, chín muộn.

  1008 hạt khi đem gieo mọc thành thân thấp, chín muộn.

  1011 hạt khi đem gieo mọc thành thân cao, chín sớm.

  1009 hạt khi đem gieo mọc thành thân thấp, chín sớm.

  (Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng chiều cao của thân và thời gian chín di truyền độc lập với nhau)

  a. Từ kết quả lai phân tích F1:

  - Xác định kiểu hình nào là biến dị tổ hợp?

  - Giải thích và xác định kiểu gen của F1?

  b. Nếu cho F1 lai với thân cao, chín sớm dị hợp, thì tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 như thế nào?

  Câu 2: (2,0 điểm)

  2.1 (1,0 điểm)

  Một gen có T2 – X2 = 12% tổng số nuclêôtit của gen. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit trong gen này là bao nhiêu?

  2.2. (1,0 điểm)

  a. Nêu điểm khác nhau về sự sắp xếp của nhiễm sắc thể trên thoi phân bào ở kì giữa của quá trình nguyên phân và kì giữa lần phân bào thứ nhất của giảm phân?

  b. Trên một cơ thể đực, theo dõi 10 tế bào mầm nguyên phân 5 đợt liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 24180 nhiễm sắc thể đơn mới.

  - Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài?

  - Giả thiết có 1000 tinh bào bậc 1 thực hiện giảm phân bình thường, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1/1000 . Xác định số hợp tử được tạo thành?

  Câu 3: (2,0 điểm)

  3.1. (1,0 điểm)

  a. Nêu khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

  b. Quan sát một nhiễm sắc thể có trình tự phân bố các gen trước và sau đột biến:

  c. Xác định tên dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? Ngoài dạng trên, đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể còn những dạng nào?

  d. Nếu dạng đột biến trên xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể thứ 21 ở người thì gây hậu quả gì?

  3.2. (1,0 điểm)

  Quan sát trên một đoạn ADN gồm 30 chu kì xoắn, số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của đoạn ADN. Sau đột biến, thấy xuất hiện thêm một cặp nuclêôtit A – T.

  a. Đột biến gen là gì? Chiều dài đoạn ADN trên sau khi bị đột biến bằng bao nhiêu A?

  b. Số nuclêôtit từng loại của đoạn ADN sau đột biến là bao nhiêu?

  Câu 4: (2,0 điểm)

  4.1. (1,0 điểm)

  Quan sát một tế bào ở em bé thấy bộ nhiễm sắc thể gồm 47 chiếc trong đó có 1 cặp nhiễm sắc thể có hình thái, kích thước khác nhau và 3 nhiễm sắc thể thứ 21 có hình thái, kích thước giống nhau, các cặp nhiễm sắc thể còn lại đều bình thường.

  a. Tế bào trên là của bé trai hay bé gái? Cho biết bé bị bệnh di truyền gì?

  b. Về bên ngoài, bé có các dấu hiệu biểu hiện của bệnh như thế nào?

  4.2. (1,0 điểm)

  Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người do 1 gen có 2 alen (A và a) qua ba thế hệ như sau:

  de thi tuyen sinh vao lop 10 mon sinh nam hoc 2014 2015 truong thpt chuyen long an

  Hãy xác định:

  a. Gen gây bệnh là gen trội hay lặn - Giải thích?

  b. Một học sinh cho rằng gen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X đúng không, giải thích nhận định?

  Câu 5: (2,0 điểm)

  5.1. (1,0 điểm)

  Trong một ruộng lạc (đậu phộng), có thể có các mối quan hệ nào giữa các sinh vật khác loài (cỏ, sâu, vi khuẩn sống trong nốt sần rễ lạc, lạc)? (Nêu tên gọi cụ thể của mối quan hệ).

  5.2. (1,0 điểm)

  Em hãy nêu ý nghĩa thích nghi ở sinh vật với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm của môi trường sống, tương ứng mỗi đặc điểm về hình thái, giải phẫu, sinh lý, tập tính hoạt động:

  - Đặc điểm 1: Một số loài động vật có tập tính ngủ hè.

  - Đặc điểm 2: Gấu trắng ở vùng Bắc cực có lớp lông bao phủ dày và lớp mỡ nằm dưới da.

  - Đặc điểm 3: Cây sống ở vùng nhiệt đới, trên bề mặt lá có tầng cutin dày.

  - Đặc điểm 4: Ở vùng ôn đới, về mùa đông giá lạnh, cây thường rụng nhiều lá.

  ---------HẾT---------

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  ở CÀ Mau khi cho hai cây thuần chủng thân cao lai với cây thân thấp thu dc F1 tiếp cho F1 tự thụ phấn với F2 có 335 thân cao-112 thân thấp

  a/ hãy phát biểu định luật phân li . Viết sơ đồ phép lai trên?

  b/ khi cho cây F1 lai phân tích thu dc kết quả như thế nào?

  giúp mình với mấy bạn!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
AMBIENT
?>