YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 26 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 26 sách BT Sinh lớp 12

Trong một phép lai giữa hai cây khác nhau về 4 cặp alen phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn và tác động riêng rẽ: AABBCCDD x aabbccdd (các chữ cái viết hoa chỉ alen trội)

Cho các cây Ftự thu phấn. Hãy xác định:

a) Số kiểu gen có thể có ở F2.

b) Tỉ lệ kiểu gen có kiểu hình lặn về cả 4 gen ở F2

c) Tỉ lệ kiểu gen là đồng hợp về tất cả các alen trội ở F

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ta có:

P: AABBCCDD x aabbccdd

GP: ABCD : abcd

F1: AaBbCcDd x AaBbCcDd

a) Số kiểu gen ở F2

\({3^4} = 81\)

b) Tỷ lệ kiểu gen có kiểu hình lặn về cả 4 gen aabbccdd ở F2 là: 

\({\left( {\frac{1}{4}} \right)^4} = \frac{1}{{256}}\)

c) Tỷ lệ kiểu gen có kiểu hình lặn về cả 4 gen trội AABBCCDD ở F2 là: 

\({\left( {\frac{1}{4}} \right)^4} = \frac{1}{{256}}\)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON