AMBIENT

Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 12

Giải bài 18 tr 32 sách BT Sinh lớp 12

Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh ra các kiểu giao tử là

A. B, b, D, d, E, e, F, f.                              

B. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf.

C. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff.                        

D. BbDd, EEff, Bbff, DdEE.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Có 2 cặp gen dị hợp nên số giao tử tạo ra là 4.
 • Vì có 2 cặp gen đồng hợp là EE và ff nên trong giao tử luôn có mặt -Ef.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây đều cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1?

  A.aaBbdd × AaBbdd và \(\frac{AB}{ab}\times\frac{Ab}{ab}\left(f=12,5\%\right)\)

  B.AaBbDd × aaBbDD  \(\frac{AB}{ab}\times\frac{ab}{ab}\left(f=25\%\right)\)

  C.aaBbDd × AaBbDd và \(\frac{Ab}{aB}\times\frac{ab}{ab}\left(f=25\%\right)\)

  D.AabbDd × AABbDd và \(\frac{Ab}{aB}\times\frac{ab}{ab}\left(f=12,5\%\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng được F1. Các cây F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng khi sống trong một môi trường thì mỗi kiểu gen chỉ quy định một kiểu hình. Theo lý thuyết, sự biểu hiện của tính trạng màu hoa ở thế hệ F2 sẽ là

  A.Trên mỗi cây chỉ có một loại hoa, trong đó cây hoa đỏ chiếm 75%.

  B.Trên mỗi cây có cả hoa đỏ và hoa trắng, trong đó hoa đỏ chiếm 75%.

  C.Có cây ra hai loại hoa, có cây ra một loại hoa, trong đó hoa đỏ chiếm 75%.

  D.Có cây ra hai loại hoa, có cây ra một loại hoa, trong đó cây có hoa đỏ chiếm 75%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử của bố, cặp NST XY không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, còn quá trình giảm phân của mẹ bình thường. Sau khi thụ tinh, có thể tạo thành các loại hợp tử bị đột biến là

  A.XAXAY, XaXaY, XaO, YO.

  B.XAXAY, XAXaY, XAO, XaO.

  C.XAXaY, XaXaY, XAO, XaO.      

  D.XAXAY, XaXaY, XAO, YO.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Chai Chai

  Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa  đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu  được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong  đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ

  A.         20%. 

  B.    10%. 

  C.    50%. 

  D.    5%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Một vườn cà chua gồm 500 cây KG AA, 400 cây có KG Aa, 100 cây có KG aa. Giả sử rằng thụ phấn xảy ra ngẫu nhiên và tự do, áp lực của tiến hóa không đáng kể.
  a, Tính tần số alen A và a trong quần thể cà chua nói trên?
  b, Kết quả phân tính về màu sắc quả sẽ như thế nào khi thu hoạch? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Ở gà, cho rằng gen A qui định chân thấp, a-chân cao, BB-lông đen, Bb-lông đốm, bb-lông trắng. cho biết các gen qui định chiều cao, chân và màu lông phân li độc lập.
  a/cho nòi gà thuần chủng chân thấp, lông trắng giao phối với gà chân cao lông đen đc F1. Cho gà F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 như thế nào?
  b/ xác định kết quả phép lai giữa gà F1 và gà chân cao lông trắng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Màu lông gà do 1 gen qui định và nằm trên NST thường. KHi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu đc F1 đều có lông màu xanh da trời. Cho gà F1 giao phối với nhau đc F2 có kết quả kiểu hình như thế nào? cho biết lông trắng do gen lặn qui định.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuu Hương'g

  Các gen phân li độc lập mỗi gen quy định một tính trạng.tỉ lê kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd và AABbCcDD là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoa

  Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu đuoejc kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ: A.1/32 B.1/2 C.1/64 D.1/4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • dư phương thảo

  cho ruồi xám, cánh dài giao phối với nhau thu được f2 gồm 49,5% xám dài,6,75% xám ngắn ,6,75 % nâu dài ,12% nâu ngắn ,18,75% trắng dài  6,25 %trắng ngắn

  a, xác định quy luật di truyền chi phối phép lai

  b, xác định kiểu gen f1

  c,xđ tỉ lệ giao tử f1

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • dang thi khanh vy

  mô tả sơ đồ hình 9 bài 9: Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của các alen về các giao tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phong

  ​Ở 1 loài bọ cánh cứng A:mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a:mắt lồi ; B:mắt xám, trội hoàn toàn so với b:mắt trắng, Biết gen nằm trên NST thường,và thể mắt dẹt đồng hợp chết ngay khi sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb , người ta thu được 780 cá thể còn sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là
  A. 65. B. 130. C. 195. D. 260.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nhái Nhung

  Ở một loài thực vật, cho cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 thu được 2 loại kiểu hình với tỉ lệ 9 cây thân cao: 7 cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con la:

  A. 9 cao: 7 thấp

  B. 64 cao: 17 thấp

  C. 7 cao: 9 thấp 

  D. 17 cao: 64 thấp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyen DiuHien

  Ở một loài động vật, xét hai gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau; mỗi gen có hai alen và quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cá thể thuần chủng có kiểu hình khác nhau về cả hai tính trạng giao phối với nhau thu được F1. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau thu được F2 có 6 kiểu hình. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có tối đa bao nhiêu phép lai ở F1 thỏa mãn?

  A. 3.    B. 2.    C. 4.    D. 5. 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • khanh nguyen

  Chào add, add giải giúp em bài này với ạ.

  Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoа đỏ, alen b: hoа trắng. Hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Cho giao phấn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ của F1. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân cao, hoa trắng ở F2

  A. 1/9

  B. 8/9

  C. 4/9

  D. 2/9

  Theo dõi (0) 14 Trả lời
 • A La

  Làm sao đây ta?/??? Giúp em với ạ

  Thực hiện phép lai giữa hai dòng cây thuần chủng: thân cao, lá nguyên với thân thấp lá xẻ; F1 thu được 100% cây thân cao, lá nguyên. Cho cây thân cao, lá nguyên F1 giao phấn với cây thân cao , lá xẻ. Ở F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình thân cao, lá xẻ chiếm 30%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Tỷ lệ cây thân thấp, lá xẻ ở đời F2 là:

  A. 5%

  B. 10%

  C. 20%

  D. 30%

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
AMBIENT
?>