YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 106 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 106 sách BT Sinh lớp 12

Sự sống đã hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn như thế nào? Thực nghiệm đã kiểm chứng được những giai đoạn nào, chưa kiểm chứng được những giai đoạn nào? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Tổng hợp các đơn phân: đường đơn, axit béo, axit amin, nuclêôtit...
  • Trùng phân các đơn phân hình thành các đại phân tử: cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic.
  • Tương tác giữa các đại phân tử, hình thành cơ chế nhân đôi.
  • Tiến hoá tiền sinh học:
    • Hình thành các tế bào sơ khai (protobiont) là những đơn vị tổ chức cơ bản nhất của sự sống, từ đó hình thành các dạng sống phức tạp trong sinh giới nhự hiện nay.
    • Thực nghiệm đã kiểm chứng được các giai đoạn tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ và hình thành các trùng phân pôlisaccarit, pôlipeptit, pôlinuclêôtit... trong điều kiện được mô phỏng như điều kiện của Trái Đất nguyên thuỷ. Dựa trên các hiểu biết hiện nay về sinh học phân tử, trong điều kiện phòng thí nghiệm, người ta đã tổng hợp được các phân tử ADN, ARN, prôtêin nhân tạo nhưng vẫn chưa tổng hợp được tế bào nhân tạo. Giai đoạn tiến hoá từ những tiền sinh vật vô bào đến tế bào vẫn còn là điều bí ẩn kì diệu của thiên nhiên.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 106 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON