YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 111 sách BT Sinh lớp 12

Phát biểu nào sau đây chưa chính xác về các vật thể sống tồn tại trên Trái Đất?

A. Trao đổi chất với môi trường và sinh sản là những dấu hiệu có ở vật thể vô cơ.

B. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại vật chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic.

C. ADN có khả năng nhân đôi chính xác. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của nhiều loại tác nhân bên tropg hoặc bên ngoài cơ thể, cấu trúc đặc trưng của ADN có thể thay đổi

D. Cơ thể sống là một hộ mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng, có khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Vật thể vô cơ không có dấu hiệu trao đổi chất và sinh sản

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 111 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON