YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 180 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn 2 giai đoạn phát sinh sự sống.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Sơ đồ biểu diễn 2 giai đoạn phát sinh sự sống:

- Giai đoạn tiến hóa hóa học: 

Chất vô cơ (hơi nước, khí, CO2, ni tơ...) \(\xrightarrow[ tự \ nhiên ]{ \ năng \ lượng \ } \) C, H (chất hữu cơ đơn giản gồm 2 nguyên tố) \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) C, H, O (chất hữu cơ gồm 3 nguyên tố) \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) C, H, O, N (chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố) \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) Prôtêin đơn giản \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) Prôtêin phức tạp và các axit nuclêic

- Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học:

Sự tạo thành giọt coasecva \(\xrightarrow [ đại \ phân \ tử]{tương \ tác \ của \ các}\) Xuất hiện các tế bào nguyên thủy \(\xrightarrow [ \ ]{ \ CLTN \ }\) Cơ thể đơn bào đơn giản \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) tế bào sinh vật nhân sơ \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) các dạng cơ thể nhân sơ khác cũng như các dạng cơ thể nhân thực đầu tiên là đơn bào nhân thực \(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ } \) đa bào nhân thực

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON