YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 16 tr 113 sách BT Sinh lớp 12

Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự sống?

A. Axit nuclêic và quá trình phiên mã.

B. Prôtêin và quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

C. Axit nuclêic và quá trình nhân đôi.

D. Glicôprôtêin và sự nhận biết các dấu chuẩn của tế bào trong cơ thể đa bào.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Axit nuclêic và quá trình nhân đôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản và di truyền.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 113 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON