YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 tr 113 sách BT Sinh lớp 12

Trong tế bào sống, prôtêin đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào sau đây?

A. Điều hoà hoạt động các bào quan.

B. Bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.

C. Xúc tác các phản ứng sinh hoá.

D. Cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp và phân giải.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Prôtêin đóng vai trò quan trọng trong xúc tác các phản ứng sinh hoá.

Vậy đáp án đúng là: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 113 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON