YOMEDIA
NONE

Bài tập 18 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 18 tr 114 sách BT Sinh lớp 12

Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng sinh vật phức tạp như hiện nay?

A. Prôtêin - lipit.                                B. Prôtêin - saccarit.

C. Pôlinuclêôtit.                                 D. Prôtêin - axit nuclêic.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

  • Axit nucleic quy định protein để biểu hiện thành tính trạng ra ngoài.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 114 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON