YOMEDIA

Bài tập 1 trang 36 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 36 sách GK Hóa lớp 12

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2.

B. Nước brom.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

- Cho Cu(OH)2 vào các mẫu thử có hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh là glucozơ và saccarozơ. Không có hiện tượng gì ở nhiệt độ thường là andehit axetic.

- Andehit axetic tráng bạc với thuốc thử AgNO3/NH3

CH3CHO + AgNO3+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Đun nóng hai mẫu thử ở trên, mẫu thử nào có kết tủa đỏ gạch là glucozơ, còn lại là saccarozơ.

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 → C5H11O5COOH + Cu2O↓ + 2H2O

⇒ Đáp án A: Cu(OH)2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 36 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Hiền Trần

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyen Thanh
    Hấp thụ hòn toàn 4.48 lít khí co2 dktc vao 500ml dd gồm naoh 0.1m va baoh2 0.2m sau phnr ứng thu được m g kêt tủa
    Theo dõi (1) 3 Trả lời
YOMEDIA