YOMEDIA

Bài tập 7.7 trang 16 SBT Hóa học 12

Bài tập 7.7 trang 16 SBT Hóa học 12

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thự hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 75.                                       

B. 65.

c. 8.                                          

D. 55.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.7

\({n_{CaC{O_3}}} = \frac{{75}}{{100}} = 0,75\)

(C6H10O5)+  nH2O → nC6H12O6

C6H12O6  →  2C2H5OH +  2CO2

Ca(OH)2  + CO2 → CaCO+   H2O

          0,75 mol    ← 0,75 mol

\(\begin{array}{l}
{n_{tb}} = \frac{{{n_{glucozo}}}}{n} = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{2n}} = \frac{{0,75}}{{2n}}\\
{H_{pu}} = \frac{{{n_{LT}}}}{{{n_{TT}}}} = \frac{{\frac{{0,75}}{n}}}{{{n_{TT}}}} = 0,81\\
 \to {n_{TT}} = \frac{{25}}{{54n}}\\
{m_{TT}} = 162n.\frac{{25}}{{54n}} = 75g
\end{array}\)

⇒ Chọn đáp án A

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.7 trang 16 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lưu Xuân Xuân

  47. từ một tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozo nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%

  57.xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy,nổ mạnh, muốn điều chế 29.7 kg xenlulozo trinitrat từ xenlulozo và axit nitric hieehu suất 90% ( D=1,52 G/MOL) cần dùng bn lít

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Mn ai biết giúp em với...

  Thuỷ phân triglixerit X trong NaOH người ta thu được hỗn hợp hai muối gồm natri oleat và natri stearat theo tỷ lệ mol lần lựơt là: 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là:

       A. b - c = 5a.                 B. b - c = 3a.                 C. b - c = 4a.                 D. b -c = 2a. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA