YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 53 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Phần lớn glucozơ do cây xnah tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozo. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuổi có khối lượng gỗ trung bình là 100 kg chứa 50% xenlulozơ.

a) Tính xem 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cây/20m2 đã hấp thụ được bao nhiêu m3 CO2 và giải phóng ra bao nhiêu m3 O2 để tạo ra xenlulozơ. 

b) Nếu dùng toàn bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy (giả sử chứa 95% xenlulozơ và 5% phụ gia) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy. Biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 80% tính theo lượng xenlulozơ ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

1 ha = 10000 m2, mật độ bạch đàn 20m2/cây, mỗi cây có 50 kg xenlulozo nên tổng khối lượng xenlulozo tổng hợp được là: \(50. \frac{10000}{20} = 25000 \ (kg)\)

Phản ứng quang hợp:

6nCO2          +              5nH2O       →        (C6H10O5)n        +       6nO2

Thể tích CO2 = thể tích O2 = V m3

\(\Rightarrow V = \frac{25000 \times 6 \times 22,4n}{0,162n \times 1000} = 20740,740 \ (m^3)\)

Câu b:

Khối lượng giấy sản xuất từ 1 ha bạch đàn trên là: 

\(\frac{25}{95}. 100 \approx 26,32\) (tấn)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON