YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 37 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 37 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.

b) Glucozơ, saccrozơ, glixerol.

c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a: Dùng thuốc thử Cu(OH)2

- Hiện tượng: Hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh và Glucozơ và Glixerol. Đun nóng cả hai mẫu thử trên, mẫu nào có kết tủa đỏ gạch (Cu2O) là glucozơ, còn lại không thay đổi màu xanh là Glixerol.

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → C5H11O5COONa + Cu2O + 3H2O

Câu b: Dùng thuốc thử AgNO3/NH3

- Hiện tượng:

+ Cho mẫu thử tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra glucozơ do có xuất hiện kết tủa trắng (Ag)

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH+ 2Ag + 2NH4NO3

+ Hai mẫu thử còn lại đem đun nóng với dung dịch H2SO4 sau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra saccarozơ.

​C12H22O11 + H2O → C6H12O+ C6H12O6 (phản ứng thủy phân Saccarozơ trong môi trường axit tạo glucozơ, rồi Glucozơ tráng bạc)

+ ​Còn lại là Glixerol

Câu c: Dùng thuốc thử I2 và AgNO3/NH3

- Hiện tượng

+ Dung dịch iot, nhận ra hồ tinh bột. Cho dung dịch AgNO3/NHvào hai mẫu thử nào có kết tủa trắng là anđehit axetic.

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH+ H2O →  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 37 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF