YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm các giá trị của x để số hữu tỉ \(\frac{{ - 9}}{{x - 3}}\) là số nguyên.

  • A.  \( x \in \left\{ { 0;2;4;12} \right\}\)
  • B.  \( x \in \left\{ { 0;2;4;12} \right\}\)
  • C.  \( x \in \left\{ { - 6;0;2;4;6;12} \right\}\)
  • D.  \( x \in \left\{ { 0;2;4;6;12} \right\}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   \(\begin{array}{l} \text{Số hữu tỉ là số nguyên khi }x - 3 \in Ư\left( { - 9} \right)\\ \Rightarrow x - 3 \in \left\{ { - 9; - 3; - 1;1;3;9} \right\}\\ x - 3 = - 9 \Rightarrow x = - 9 + 3 \Rightarrow x = - 6\\ x - 3 = - 3 \Rightarrow x = - 3 + 3 \Rightarrow x = 0\\ x - 3 = - 1 \Rightarrow x = - 1 + 3 \Rightarrow x = 2\\ x - 3 = 1 \Rightarrow x = 1 + 3 \Rightarrow x = 4\\ x - 3 = 3 \Rightarrow x = 3 + 3 \Rightarrow x = 6\\ x - 3 = 9 \Rightarrow x = 9 + 3 \Rightarrow x = 12\\ \text{Vậy } x \in \left\{ { - 6;0;2;4;6;12} \right\} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 301562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON