AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ phân tính nào dưới đây là đặc trưng cho sự tương tác bổ sung giữa các gen không alen, trong trường hợp có 2 cặp gen phân li độc lập?

  1 – (9 : 3 : 3 : 1).

  2 – (12 : 3 : 1).

  3 – (9 : 6 : 1).

  4 – (9 : 3 : 4).

  5 – (13 : 3).

  6 – (9 : 7).

  7 – (15 : 1)

  • A. 2, 4, 5
  • B. 1, 3, 6
  • C. 1, 3, 5
  • D. 2, 3, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các trường hợp tương tác bổ sung là:

  1 – (9 : 3 : 3 : 1).

  3 – (9 : 6 : 1).

  6 – (9 : 7).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>