ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa bằng 10%, còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại bằng 1.875%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên.

  • A. 0.6AA + 0.3Aa + 0.1aa = 1
  • B. 0.8625AA + 0.0375 Aa + 0.1aa = 1
  • C. 0.3AA + 0.6Aa + 0.1aa = 1
  • D. 0.0375AA + 0.8625 Aa + 0.1aa = 1
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ của kiểu gen dị hợp ở quần thể ban đầu là: 1,875*25 = 60 %, vậy tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể ban đầu là 30%.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1