YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng π m/s2 lần đầu tiên ở thời điểm 

  • A. 0,35 s.     
  • B. 0,15 s.    
  • C.  0,10 s.                 
  • D. 0,25 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(\omega  = \left| {\frac{{{a_0}}}{{{v_0}}}} \right| = \frac{{2\pi .100}}{{60}} = \frac{{10\pi }}{3}\)

  => \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{6}{{10}} = 0,6s\)

  Mà \(\frac{{{v^2}}}{{v_0^2}} + \frac{{{a^2}}}{{a_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{{30}^2}}}{{{{60}^2}}} + \frac{{{a^2}}}{{{{(2\pi )}^2}}} = 1 =  > a =  \pm \sqrt 3 \pi (m/s)\)

  Thời điểm ban đầu chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng, tức là vật đang đi về biên dương, tức là gia tốc cũng tiến về độ lớn cực đại (biên âm của gia tốc).

  Sử dụng đường tròn :

  Góc mà vecto \(\overrightarrow {OM} \) quét được là: \({30^0} + {90^0} + {30^0} = {150^0}\)

  => \(t = \frac{{150}}{{360}}.T = 0,25s\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA