• Câu hỏi:

  Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song kề nhau cách nhau 5 cm và cùng song song với trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ của hai chất điểm theo thời gian như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0, chất điểm (1) ở vị trí biên. Khoảng cách giữa hai chất điểm ở thời điểm t = 6,9 s xấp xỉ bằng 

  • A. 2,14 cm  
  • B. 3,16 cm        
  • C. 6,23 cm           
  • D. 5,01 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhìn vào đồ thị thấy được chu kì dao động của (1) T1 = 2s, chu kì dao động của vật (2) T2 = 3s.

  Xét thời điểm t1 = 1s, vật (1) đang ở biên âm x1 = -1cm ; vật 2 đi qua vị trí cân bằng x2 = 0cm.

  Xét thời điểm t2 = 6,9s,

  Ta có:

  \(\Delta {t_1} = 6,9 - 1 = 5,9s = 2{T_1} + \frac{{1,9}}{2}{T_1} \Rightarrow {x_1} =  - 0,62cm\)

  \(\Delta {t_1} = 6,9 - 1 = 5,9s = 1{T_2} + \frac{{2,9}}{3}{T_2} \Rightarrow {x_2} =  - 0,95cm\)

  \({d^2} = {5^2} + {\left( { - 0,62 - \left( { - 0,95} \right)} \right)^2} \Rightarrow d = 5,01cm\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC