AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ cho thể 3 nhiễm:

  • A. 2n + 1
  • B. 2n - 1
  • C. 2n + 2
  • D. 2n - 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tế bào của thể ba nhiễm có bộ NST thừa một chiếc NST ở một cặp NST nào đó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>