AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 200\sqrt 2 \cos 100\pi t\) (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{\pi }H\) và tụ điện có điện dung \(\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}F\) . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có giá trị bằng

  • A. \(100\sqrt 2 V\)
  • B. \(200\sqrt 2 V\)
  • C. 200V
  • D. 100V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cảm kháng và dung kháng và tổng trở  lần lượt là 

  \({Z_L} = \omega .L = 100\pi .\frac{1}{\pi } = 100\Omega\)

  \({Z_C} = \frac{1}{{\omega .C}} = \frac{1}{{100\pi .\frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2\pi }}}} = 200\Omega\)

  \(\Rightarrow Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} = \sqrt {{{100}^2} + {{\left( {100 - 200} \right)}^2}} = 100\sqrt 2\)

  Cường độ dòng điện trong mạch là \(I = \frac{U}{Z} = \frac{{200}}{{100\sqrt 2 }} = \sqrt 2 A\)

  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần là \({U_L} = I.{Z_L} = \sqrt 2 .100 = 100\sqrt 2 A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>