AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = 150\sqrt 2 \cos 100\pi t\,\left( V \right)\)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R không đổi, đoạn mạch MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Ban đầu điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM bằng U1 và điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn MB là U2. Thay đổi điện dung C của tụ điện đến một giá trị xác định thì thấy điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn MB bằng \(2\sqrt 2 {U_2}\)  và cường độ dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi C lệch pha nhau 0,5π. Giá trị của U1 bằng

  • A. \(50\sqrt 2 V\)
  • B. \(100\sqrt 2 V\)
  • C. \(110\sqrt 2 V\)
  • D. \(200\sqrt 2 V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({\varphi _1} + {\varphi _2} = \frac{\pi }{2} \Rightarrow \sin {\varphi _1} = c{\rm{os}}{\varphi _2}\)

  \(\begin{array}{l} \sin {\varphi _1} = \frac{{{U_{MB1}}}}{U} = \frac{{{U_2}}}{{150}}\\ \sin {\varphi _2} = \frac{{{U_{MB2}}}}{U} = \frac{{2\sqrt 2 {U_2}}}{{150}} = c{\rm{os}}{\varphi _1} \end{array}\)

  →  U2 = 50V   →   U1 = \(100\sqrt 2 V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>