YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ.

  • A. 8,7.
  • B. 9,7.
  • C. 7,9.
  • D. 10,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt U, U1,\({\rm{\Delta U}}\) , I1,  \(\Delta {P_1}\) là điện áp nguồn, điện áp ở tải tiêu thụ, độ giảm điện áp trên đường dây, dòng điện hiệu dụng và công suất hao phí trên đường dây lúc đầu.

  U’, U2, \({\rm{\Delta U'}}\) , I2,  \(\Delta {P_2}\)  là điện áp nguồn, điện áp ở tải tiêu thụ, độ giảm điện áp trên đường dây, dòng điện hiệu dụng và công suất hao phí trên đường dây lúc sau.

   Ta có:      \(\frac{{\Delta {P_2}}}{{\Delta {P_1}}} = {\left( {\frac{{{I_2}}}{{{I_1}}}} \right)^2} = \frac{1}{{100}} \Rightarrow \frac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = \frac{1}{{10}} \Rightarrow \frac{{\Delta U'}}{{\Delta U}} = \frac{1}{{10}}\)                      

  Theo đề ra:       \({\rm{\Delta U  =  0,15}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}\,\, \Rightarrow \Delta U' = \frac{{0,15{U_1}}}{{10}}\)    (1)

  • · Vì u và i cùng pha và công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi nên:

     \({{\rm{U}}_{\rm{1}}}{\rm{.}}{{\rm{I}}_{\rm{1}}}{\rm{  =  }}{{\rm{U}}_{\rm{2}}}{\rm{.}}{{\rm{I}}_{\rm{2}}}{\rm{ }} \Rightarrow {\rm{ }}\frac{{{{\rm{U}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{U}}_{\rm{1}}}}}{\rm{  =  }}\frac{{{{\rm{I}}_{\rm{1}}}}}{{{{\rm{I}}_{\rm{2}}}}}{\rm{  =  10}}\)  ⇒  U= 10U1     (2)                                      

  • · (1) và (2):

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {\rm{U  =  }}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}{\rm{  +  \Delta U  =  (0,15  +  1)}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}\\
  {\rm{U'  =  }}{{\rm{U}}_{\rm{2}}}{\rm{  +  \Delta U'  =  10}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}{\rm{  +  }}\frac{{{\rm{0,15}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}}}{{{\rm{10}}}}{\rm{  =  (10  +  }}\frac{{{\rm{0,15}}}}{{{\rm{10}}}}{\rm{)}}{\rm{.}}{{\rm{U}}_{\rm{1}}}
  \end{array} \right.\)                  

  • · Do đó:    

       \(\frac{{{\rm{U'}}}}{{\rm{U}}}{\rm{  =  }}\frac{{{\rm{10 + }}\frac{{{\rm{0,15}}}}{{{\rm{10}}}}}}{{{\rm{0,15 + 1}}}}{\rm{  =  8,7}}\)    

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA