AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos 100\pi t\)  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm: Điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp, M là điểm nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM (chứa R) và MB (chứa L và C) tại thời điểm \({t_1}\) là  \({{\rm{u}}_{{\rm{AM}}}}{\rm{ =  60}}\,{\rm{V;}}\,\,{{\rm{u}}_{{\rm{MB}}}}{\rm{ = 15}}\sqrt {\rm{7}} {\rm{ V}}\) và tại thời điểm \({t_2}\)  là  \({{\rm{u}}_{{\rm{AM}}}}{\rm{ =  40}}\sqrt {\rm{3}} \,{\rm{V;}}\,\,{{\rm{u}}_{{\rm{MB}}}}{\rm{ =  30 V}}.\) Giá trị của U0 bằng

  • A. \(50\sqrt 2 \,V.\)
  • B. \(100\sqrt 2 \,V.\)
  • C. 100 V.
  • D. \(25\sqrt 2 \,\,V.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và chứa LC luôn vuông pha nhau, với hai đại lượng vuông pha, ta có:

  \({\left( {\frac{{{u_{AM}}}}{{{U_{0{\rm{A}}M}}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{{u_{MB}}}}{{{U_{0MM}}}}} \right)^2} = 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {\frac{{60}}{{{U_{0{\rm{A}}M}}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{15\sqrt 7 }}{{{U_{0MM}}}}} \right)^2} = 1\\
  {\left( {\frac{{40\sqrt 3 }}{{{U_{0{\rm{A}}M}}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{30}}{{{U_{0MM}}}}} \right)^2} = 1
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {U_{0{\rm{A}}M}} = 80V\\
  {U_{0MB}} = 60V
  \end{array} \right.\)

  Điện áp cực đại ở hai đầu mạch

  \({U_0} = \sqrt {U_{0{\rm{A}}M}^2 + U_{0MB}^2}  = \sqrt {{{80}^2} + {{60}^2}}  = 100V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>