• Câu hỏi:

  Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy đinh một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là

  • A. 3:3:1:1
  • B. 1:2:1
  • C. 19:19:1:1
  • D. 1:1:1:1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn có kiểu gen

  + nếu 2 gen PLĐL là: 9:3:3:1

  + nếu liên kết hoàn toàn: 1:2:1

  + nếu có HVG phụ thuộc vào tần số HVG

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC