RANDOM
 • Câu hỏi:

  Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai \({\rm{AA}}Bb \times aabb\) cho ra đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai \({\rm{AA}}Bb \times aabb\) cho đời con có 2 kiểu gen: AaBb và Aabb

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>