ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho cây (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 51% thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng; 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. F1 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

  II. F1 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ

  III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1,  có 2/3 số cây dị hợp về 2 cặp gen

  IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3 

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đây là phép lai hai tính trạng

  Xét sự phân li chiều cao : 3 cao : 1 thấp \(\Rightarrow A - cao >  > a - \) thấp

  Xét sự phân li màu sắc hoa : 3 đỏ : 1 trắng \(\Rightarrow B - \) đỏ >> b trắng

  Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung \(\Rightarrow 51:24:24:1 \ne \left( {3:1} \right)\left( {3:1} \right)\)

  Hai gen cùng nằm trên 1 NST và có hoán vị gen

  P dị hợp 2 cặp gen

  Xét F1 có \(aa,bb = 0,01 = 0,1 \times 0,1 \Rightarrow P\frac{{Ab}}{{aB}};P\) hoán vị với tần số 20% nên tỉ lệ các giao tử được tạo ra là \(Ab = aB = 0,4;AB = ab = 0,1\)

  Tỉ lệ cây \({F_1}\frac{{AB}}{{AB}} = 0,1 \times 0,1 = 0,01;1\) đúng

  F1 thân cao hoa đỏ là :\(A - B - \) gồm 5 kiểu gen \(:\frac{{AB}}{{AB}};\frac{{AB}}{{aB}};\frac{{AB}}{{Ab}};\frac{{Ab}}{{aB}};\frac{{AB}}{{ab}},2\)  đúng

  Cây hoa đỏ, thân cao dị hợp 2 cặp gen là \(:\left( {0,4 \times 0,4 + 0,1 \times 0,1} \right) \times 2 = 0,34\)

  Trong tổng số cây thân cao hoa đỏ ở F1 cây dị hợp 2 cặp gen là \(0,34:0,51 = \frac{2}{3},3\) đúng

  Cây thân thấp hoa đỏ ở F1 có (aa,BB và aa,Bb)

  Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1, xác xuất lấy được cây thuần chủng là \(0,4 \times \frac{{0,4}}{{0,24}} = \frac{2}{3},4\) đúng

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)