ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép lai P ♀\(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \)♂\(\frac{{Ab}}{{ab}}{X^D}Y\), thu được. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. F1 có tối đa 40 loại kiểu gen

  II. Nếu tần số hoán vị gen là 20% thì F1 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng.

  III. Nếu F1 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng thì P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%

  IV. Nếu không xảy ra hóa vị gen thì F1 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng.

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 1.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét phép lai P ♀\(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \)♂\(\frac{{Ab}}{{ab}}{X^D}Y = \left( {\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}} \right)\left( {{X^D}{X^d} \times {X^D}Y} \right)\)

  Phép lai \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\) tao ra tối đa 7 kiểu gen ( giới cái hoán vị)

  Phép lai \({X^D}{X^d} \times {X^D}Y \to {X^D}{X^D}:{X^D}Y:{X^D}{X^d}:{X^d}Y\) tạo ra 4 kiểu gen

  Số kiểu gen tối đa được tạo ra từ phép lai trên là \(7 \times 4 = 28\)

  => I sai.

  Nếu tần số hoán vị gen là 30% thì ta có

  Cơ thể cái tạo ra \(0,4AB:0,4ab:0,1Ab:0,1aB\)

  Cơ thể đực \(0,5Ab:0,5ab\)

  => Đời con có kiểu hình trội về 2 tính trạng: \(\left( {0,4 + 0,5 \times 0,1} \right) \times 0,75 = 0,3375 = 33,75\)

  Cơ thể có kiểu hình lặn cả ba tính trạng chiếm tỉ lệ là 3,75%

  \(\frac{{ab}}{{ab}} = 0,0375:0,25 = 15\% \)

  => Tỉ lệ giao tử ab ở giới cáo là \(0,15:0,5 = 0,3 \Rightarrow \) Tần số hoán vị là

  \(\left( {0,5 - 0,3} \right) \times 2 = 0,4 = 40\% \)

  Nếu không có hoán vị gen thì ta có số cá thể có kiểu hình trội về 2 trong ba tính trạng là \(0,5 \times 0,25 + 0,5 \times 0,75 = 0,3125 = 31,25\% \)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25259

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1