ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một loại tính trạng, chiều cao cây do 2 cặp gen A, a và B, b cùng quy định; màu hoa do cặp gen D, d quy định. Cho cây P tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Cây P dị hợp tử về 3 cặp gen đang xét

  II. F1 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng

  III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa vàng ở F1 , xác suất lấy được cây thuần chủng là 1/3

  IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa vàng ở F1, xác suất lấy được cây dị hợp tử về 3 cặp gen là 2/3

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đây là phép lai liên quan đến 2 cặp gen

  Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng chiều cao cây ở F1 :9 cao : 7 thấp => dị hợp hai cặp gen \(AaBb \times AaBb\)

  Xét tỉ lệ phân li kiểu hình màu sắc hoa ở F1 có 3 vàng : 1 trắng => di hợp \(Dd \times Dd\)

  Xét tỉ lệ kiểu hình chung: \(6:6:3:1 \ne \left( {9:7} \right)\left( {3:1} \right)\)

  P dị hợp 3 cặp gen có hai gen khác nhau cùng nằm trên 1 NST

  Giả sử gen A và D không cùng năm trên 1 NST

  Vì không có hoán vị gen nên ta các gen liên kết hoàn toàn với nhau

  Xét phép lai \(\left( {Aa,Dd} \right)Bb \times \left( {Aa,Dd} \right)Bd\)

  Ta có \(A - D - B = \frac{3}{8} \Rightarrow A - D = \frac{3}{8}:\frac{3}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow ab,ab = 0 \Rightarrow P\) không tạo ra giao tử => có kiểu gen => F1

  F1 có kiểu hình thân cao hoa vàng có kiểu gen \(\frac{{Ad}}{{aDBb}}:\frac{{Ad}}{{aDBB}}\)

  Cây thân thấp hoa vàng ở F1 có dạng \({\rm{aa}}D - B - \) bao gồm \(aaDDBB:2aaDDBb:aaDDbb\)

  Cây thân thấp hoa vàng thuần chủng là 1/2

  Cây thân cao hoa vàng \(\left( {A - B - D} \right)\) bao gồm \(\frac{{Ad}}{{aDBB}}:2\frac{{Ad}}{{aDBB}}\)

  Tỉ lệ cây di hợp về 3 cặp gen là 2/3

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25260

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)