ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giả sử ở thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen là \(0,64AA:0,32Aa:0,04aa.\) Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Nếu trong quần thể xuất hiện thêm kiểu gen mới thì chắc chắn đây là kết quả tác đuộng của nhân tố đột biến
  • B. Nếu thế hệ F1 có tần số các kiểu gen là \(0,81AA:0,18Aa:0,01aa\) thì đã xảy ra chọn lọc chống lại alen trội
  • C. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của nhân tố di – nhập gen thì tần số các alen của quần thể luôn được duy trì ổn định qua các thế hệ.
  • D. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ý đúng là D, yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ các cá thể Aa và aa, qua đó loại bỏ alen a ra khỏi quần thể

  A sau vì di nhập gen cũng có thể làm xuất hiện thêm kiểu gen mới trong quần thể

  B sai vì tần số alen A tăng, tần số alen a giảm → chọn lọc chống lại alen lặn

  C sai vì di nhập gen sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1