• Câu hỏi:

  Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật G, H, I, K, L, M, N, O, P, được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên. Cho biết loại G là sinh vật sản xuất và các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Loài H thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

  II. Loài L tham gia vào 4 chuỗi thức ăn khác nhau

  III. Loài I có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 3 hoặc bậc 4

  IV. Loài P thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loại H thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

  Loại L tham gia vào 4 chuỗi thức ăn khác nhau

  Loại I có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc bậc 3

  Loại P chỉ thuộc bật dinh dưỡng 4

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC