YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.9 trang 112 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.9 tr 112 sách BT Lý lớp 12

Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là :

\(\begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}\frac{{{N_0}}}{6}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}\frac{{{N_0}}}{{16}}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;}\\ {C.\,\,\frac{{{N_0}}}{9}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}\frac{{{N_0}}}{4}.} \end{array}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là N0/9.      

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.9 trang 112 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON