YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.21 trang 114 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.21 tr 114 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân rađi phóng xạ α. Hạt α bay ra có động năng 4,78 MeY. Xác định :

a) Tốc độ của hạt α

b) Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng. 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Có thể tính gần đúng

\(v = \sqrt {\frac{{2{W_{d\alpha }}}}{{{m_\alpha }}}} = 1,{5.10^7}m/s\)

b) Phản ứng phóng xạ α của rađi:

\(_{88}^{226}Ra \to _2^4He + _{86}^{222}Rn\)

Gọi mRa, mα, mRn là khối lượng (tĩnh) của các hạt Ra, α và Rn

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

mRac2 = mαc2 + Wđα + mRnc2 + WđRn

Trong đó: là động năng của hạt và Rn.

Suy ra năng lượng tỏa ra :

\(\left( {{m_{Ra}} - {m_\alpha } - {m_{Rn}}} \right){c^2} = {W_{d\alpha }} + {W_{dRn}}\)

Mặt khác theo định luật bảo toàn động lượng (giả thiết lúc đầu Ra nằm yên)

\(\vec 0 = \overrightarrow {{p_\alpha }} + \overrightarrow {{p_{Rn}}} \Rightarrow \left| {\overrightarrow {{p_\alpha }} } \right| = \left| {\overrightarrow {{p_{Rn}}} } \right|\)

Động năng được tính theo các phương trình:

\(\begin{array}{l} {W_{d\alpha }} = \frac{{p_\alpha ^2}}{{2{m_\alpha }}};\\ {W_{dRn}} = \frac{{p_{Rn}^2}}{{2{m_{Rn}}}}\\ \Rightarrow \frac{{{W_{d\alpha }}}}{{{W_{dRn}}}} = \frac{{{m_{Rn}}}}{{{m_\alpha }}}\\ \Rightarrow \frac{{{W_{d\alpha }}}}{{{W_{dRn}} + {W_{d\alpha }}}} = \frac{{{m_{Rn}} + {m_{Rn}}}}{{{m_\alpha }}}\\ \Rightarrow {W_{dRn}} + {W_{d\alpha }} = (1 - \frac{{{m_\alpha }}}{{{m_{Rn}}}}).{W_{d\alpha }} = 4,87MeV \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.21 trang 114 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON