YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.7 trang 111 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.7 tr 111 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) phóng xạ và biến thành hạt nhân phóng xạ và biến thành hạt nhân \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là : 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}4\frac{{{A_1}}}{{{A_2}}}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}3\frac{{{A_2}}}{{{A_1}}}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;}\\ {C.\,4\frac{{{A_2}}}{{{A_1}}}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}3\frac{{{A_1}}}{{{A_2}}}.} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là : \({{\rm{ }}3\frac{{{A_2}}}{{{A_1}}}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.7 trang 111 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF