YOMEDIA
NONE

Bài tập 37.12 trang 112 SBT Vật lý 12

Giải bài 37.12 tr 112 sách BT Lý lớp 12

Hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, Wđ1 và Wđ2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng ? 

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} A.{\rm{ }}\frac{{{v_2}}}{{{v_1}}} = \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{{\rm{W}}_{d1}}}}{{{{\rm{W}}_{d2}}}}.{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}\\ B.{\rm{ }}\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{{\rm{W}}_{d1}}}}{{{{\rm{W}}_{d2}}}}{\rm{ }}\;\;\;\;\;\; \end{array}\\ \begin{array}{l} C.\,\,\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \frac{{{{\rm{W}}_{d1}}}}{{{{\rm{W}}_{d2}}}}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}\\ D.{\rm{ }}\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{{\rm{W}}_{d2}}}}{{{{\rm{W}}_{d1}}}} \end{array} \end{array}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Hệ thức đúng là: \(\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{{m_2}}}{{{m_1}}} = \frac{{{{\rm{W}}_{d1}}}}{{{{\rm{W}}_{d2}}}}{\rm{ }}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.12 trang 112 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON