YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 273 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 273 SGK Vật lý 12 nâng cao

Chất phóng xạ pôlôni \(_{84}^{20}Po\) phóng ra tia α và biến thành chì \(_{82}^{206}Pb\). Hỏi trong \(0,168g\) poloni \(_{84}^{20}Po\) có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Quá trình phóng xạ: \(_{84}^{210}Po \to _{82}^{206}Pb\)

Chu kì bán rã của Poloni là T = 138 ngày đêm.

a) Khối lượng ban đầu m0 = 0,168 (g) 

Số lượng nguyên tử Poloni ban đầu là :

\({N_0} = \frac{{{m_0}}}{M}{N_A} = \frac{{0,168}}{{210}}.6,{023.10^{23}} = 4,{82.10^{20}}\)

NA = 6,023.1023 nguyên tử / mol

⇒ Số nguyên tử Poloni còn lại chưa bị phân rã sau thời gian t = 414 ngày đêm.

\(N(t) = {N_0}{2^{\frac{{ - 1}}{T}}} = 4,{82.10^{20}}{.2^{\frac{{ - 414}}{{138}}}} = 6,{025.10^{19}}.\)

Vậy số nguyên tử Poloni bị phân rã trong thời gian trên là:

\({\rm{\Delta }}N = {N_0} - N = 4,{82.10^{20}} - 6,{025.10^{19}} = 4,{22.10^{20}}\) nguyên tử.

b) Cứ 1 nguyên tử Po bị phân rã biến đổi thành  1 nguyên tử Pb  

⇒ Số nguyên tử Pb được tạo thành là:

\({N_{Pb}} = {\rm{\Delta }}N = 4,{22.10^{20}}\) nguyên tử

⇒ Khối lượng chì được tạo thành: 

\({m_{Pb}} = \frac{{{N_{Pb}}A}}{{{N_A}}} = \frac{{4,{{22.10}^{20}}.206}}{{6,{{023.10}^{23}}}} = 0,144(g).\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 273 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON