YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 49 tr 29 sách GK Toán 9 Tập 1

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

\(ab\sqrt{\frac{a}{b}}; \frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}; \sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^{2}}}; \sqrt{\frac{9a^{3}}{36b}}; 3xy\sqrt{\frac{2}{xy}}.\)(Giả thiết các biểu thức có nghĩa)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 49

Với các biểu thức chứa biến, để trục căn, ta cần xem điều kiện để căn thức có nghĩa áp dụng vào bài 49

 có nghĩa khi  và \(\sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{ab}}{\left | b \right |}\)
Nếu  thì \(ab\sqrt{\frac{a}{b}}=a\sqrt{ab}\)
Nếu \(a<0, b<0\) thì \(ab\sqrt{\frac{a}{b}}=-a\sqrt{ab}\)

Tương tự như vậy ta có: \(\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}=\frac{\sqrt{ba}}{b}\)
Nếu \(a> 0, b> 0\) thì \(\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}=\frac{a}{b}\frac{\sqrt{ba}}{\left | a \right |}\)
Nếu \(a<0, b<0\) thì  \(\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}=-\frac{\sqrt{ba}}{b}\)

Ta có: \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^{2}}}=\sqrt{\frac{b+1}{b^{2}}}=\frac{\sqrt{b+1}}{\left | b \right |}\)
Điều kiện để căn thức có nghĩa là  hay  Do đó:
Nếu \(b>0\) thì \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^{2}}}=\frac{\sqrt{b+1}}{ b }\)
Nếu  thì \(\sqrt{\frac{1}{b}+\frac{1}{b^{2}}}=-\frac{\sqrt{b+1}}{b}\)

Điều kiện để  có nghĩa là  hay 

\(\sqrt{\frac{9a^{3}}{36b}}=\sqrt{\frac{a^{3}}{4b}}=\frac{\sqrt{4a^{3}b}}{4\left | b \right |}=\frac{\sqrt{4a^{2}.ab}}{4\left | b \right |}=\frac{\left | a \right |\sqrt{ab}}{2b}\)

\(3xy\sqrt{\frac{2}{xy}}=3\sqrt{\frac{2.x^2y^2}{xy}}=\frac{3\sqrt{2}}{xy}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 47 trang 27 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 48 trang 29 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 50 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 51 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 52 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 53 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 54 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 56 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 57 trang 30 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 56 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 57 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 58 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 59 trang 14 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 60 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 61 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 62 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 63 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 64 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 65 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 66 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 67 trang 15 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 6.1 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 68 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 69 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 70 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 71 trang 16 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 72 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 73 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 74 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 75 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 76 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 77 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 78 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 79 trang 17 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7.1 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7.2 trang 18 SBT Toán 9 Tập 1

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF