YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 16 tr 11 sách GK Toán 8 Tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a.  \(({x^2} + 2x + 1);\)

b.  \((9{x^2} + {y^2} + 6xy);\)
c.  \((25{a^2} + 4{b^2} - 20ab);\)

d.  \(({x^2} - x + \frac{1}{4});\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 16 này, yêu cầu các em cần học thuộc hằng đẳng thức về bình phương của một tổng và một hiệu.

a.

\(\begin{array}{l} {x^2} + 2x + 1\\ = {x^2} + 2.x.1 + {1^{2\;}}\\ = {\left( {x + 1} \right)^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} 9{x^2}\; + {\rm{ }}{y^2} + 6xy{\rm{ }}\\ = {\left( {3x} \right)^2} + 2.3.x.y + {y^2}\\ = {\left( {3x + y} \right)^2} \end{array}\)

c.

\(\begin{array}{l} 25{a^2}\; + {\rm{ }}4{b^2}-20ab{\rm{ }}\\ = {\left( {5a} \right)^2}-2.5a.2b + {\left( {2b} \right)^2}\;\\ = {\left( {5a-2b} \right)^2} \end{array}\)

Hoặc

\(\begin{array}{l} 25{a^2} + 4{b^2}-20ab{\rm{ }}\\ = {\left( {2b} \right)^2}-2.2b.5a + {\left( {5a} \right)^2}\\ = {\left( {2b-5a} \right)^2} \end{array}\)

d.

\({x^2}-x + \frac{1}{4}\; = {x^2}-2.x.\frac{1}{2} + {\left( {\frac{1}{2}} \right)^2} = {\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2}\)

Hoặc

\({x^2}-x + \frac{1}{4}= {\left( {\frac{1}{2}} \right)^2} + {x^2}-2.x.\frac{1}{2} = \;{\left( {\frac{1}{2} - x} \right)^2}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON