YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 127 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 127 sách GK Toán GT lớp 12

Tính:
a) \(\int_{3}^{0}\frac{x}{\sqrt{1+x}}dx\)
b) \(\int_{1}^{64} \frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx\)
c) \(\int_{0}^{2} x^2.e^{3x}dx\)
d) \(\int_{0}^{\pi} \sqrt{1+sin2x}dx\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

\(\int_{0}^{3}\frac{x}{\sqrt{1+x}}dx=\int_{0}^{3}\frac{x+1-1}{\sqrt{1+x}}dx\)

\(=\int_{0}^{3}\frac{x+1}{\sqrt{1+x}}dx-\int_{0}^{3}\frac{dx}{\sqrt{1+x}}\)

\(=\int_{0}^{3}(x+1)^{\frac{1}{2}}dx-\int_{0}^{3}(1+x)^{\frac{1}{2}}dx\)

\(= \int_{0}^{3}(x+1)^{\frac{1}{2}}d(x+1)-\int_{0}^{3}(1+x)^{\frac{1}{2}}d(1+x)\)

\(=\frac{2}{3}(x+1)^\frac{3}{2} \Bigg |^3_0-2(1+x)^{\frac{1}{2}}\Bigg |^3_0= \frac{2}{3}-2.4^\frac{1}{2}+2\)

\(=\frac{16}{3}-\frac{2}{3}-4+2=\frac{14}{3}-2=\frac{8}{3}\)

Câu b:

Đặt \(t=\sqrt[6]{x}\Rightarrow x=t^6\Rightarrow dx=6t^5 dt.\)

Khi x = 1 ⇒ t = 1

Khi x = 64 ⇒ t = 2

Do đó ta có: \(I=\int_{1}^{64}\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx= \int_{1}^{2}\frac{1+t^3}{t^2}.6t^5dt =\int_{1}^{2}(6t^3+6t^6)dt\)

\(=\left [ \frac{3t^4}{2} +\frac{6t^7}{7} \right ] \Bigg |^2_1= \frac{3(16-1)}{2}+\frac{6(128-1)}{7}=\frac{1839}{14}.\)

Câu c:

Sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần bằng cách đặt: 

\(\left\{\begin{matrix} u=x^2\\ dv=e^{3x}dx \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} du=2x dx\\ v=\frac{1}{3}e^{3x} \end{matrix}\right.\)

Ta có:

\(\int_{0}^{2}x^2 e^{3x}dx=\frac{1}{3}x^3.e^{3x} \bigg|_0^2-\frac{2}{3} \int_{0}^{2}x.e^{3x}dx=\frac{4}{3}e^6-\frac{2}{3}\int_{0}^{2}x.e^{3x}dx\)

Lại tiếp tục đặt: \(\left\{\begin{matrix} u_1=x^2\\ dv_1=e^{3x}dx \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} du_1=dx\\ v_1=\frac{1}{3}e^{3x} \end{matrix}\right.\)

Ta được:

\(\int_{0}^{2}x.e^{3x}dx=\frac{1}{3}x.e^{3x} \bigg|^2_0-\frac{1}{3} \int_{0}^{2}e^{3x}dx\)

\(=\frac{2}{3}e^6-\frac{1}{9}e^{3x}\bigg|_{0}^{2}=\frac{2}{3}e^6-\frac{1}{9}e^6+ \frac{1}{9}\)

Do đó: \(\int_{0}^{2}x^2.e^{3x}dx=\frac{4}{3}e^6-\frac{2}{3} \left ( \frac{2}{3}e^6-\frac{1}{9}e^6+\frac{1}{9} \right )\)

\(=\frac{4}{3}e^6-\frac{4}{9}e^6+\frac{2}{27}e^6-\frac{2}{27}= \frac{26}{27}e^6-\frac{2}{27}=\frac{2}{27}(13e^6-1)\)

Câu d:

Ta có:

\(\sqrt{1+sin2x}=\sqrt{(sinx+cosx)^2}= \sqrt{2cos^2(x-\frac{\pi }{4})}\)

\(= \sqrt{2}\left | cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right ) \right |\)

Mặt khác ta có:

\(cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )\geq 0, \ \ \ \forall x\in \left [ 0;\frac{3\pi }{4} \right ]\)

và \(cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )\leq 0, \ \ \ \forall x\in \left [\frac{3\pi }{4}; \pi \right ]\)

Do đó:

\(\int_{0}^{\pi }\sqrt{1+sin2x}dx=\sqrt{2}\int_{0}^{\pi }cos \left ( x-\frac{\pi }{4} \right ) \bigg| dx\)

\(=\sqrt{2}\int_{0}^{\frac{3\pi }{4}}cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )dx- \sqrt{2}\int^{0}_{\frac{3\pi }{4}}cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )dx\)

\(=\sqrt{2}sin\left ( x-\frac{\pi }{4} \right ) \Bigg|_0^{\frac{3\pi }{4}}- \sqrt{2}sin\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )\Bigg|^0_{\frac{3\pi }{4}}\)

\(=\sqrt{2}\left ( 1+\frac{\sqrt{2}}{2} \right )-\sqrt{2} \left ( \frac{\sqrt{2}}{2} -1\right )= \sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 127 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 126 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 127 SGK Giải tích 12

Bài tập 7 trang 127 SGK Giải tích 12

Bài tập 1 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 2 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 3 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 4 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 5 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 6 trang 128 SGK Giải tích 12

Bài tập 41 trang 175 SGK Toán 12 NC

Bài tập 42 trang 175 SGK Toán 12 NC

Bài tập 43 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 44 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 45 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 46 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 47 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 48 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 49 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 50 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 51 trang 176 SGK Toán 12 NC

Bài tập 52 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 53 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 54 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 55 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 56 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 57 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 58 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 59 trang 177 SGK Toán 12 NC

Bài tập 60 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 61 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 62 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 63 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 64 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 65 trang 178 SGK Toán 12 NC

Bài tập 66 trang 179 SGK Toán 12 NC

Bài tập 67 trang 179 SGK Toán 12 NC

Bài tập 3.43 trang 180 SBT Toán 12

Bài tập 3.44 trang 180 SBT Toán 12

Bài tập 3.45 trang 181 SBT Toán 12

Bài tập 3.46 trang 181 SBT Toán 12

Bài tập 3.47 trang 181 SBT Toán 12

Bài tập 3.48 trang 181 SBT Toán 12

Bài tập 3.49 trang 182 SBT Toán 12

Bài tập 3.50 trang 182 SBT Toán 12

Bài tập 3.51 trang 182 SBT Toán 12

Bài tập 3.52 trang 182 SBT Toán 12

Bài tập 3.53 trang 183 SBT Toán 12

Bài tập 3.54 trang 183 SBT Toán 12

Bài tập 3.55 trang 183 SBT Toán 12

Bài tập 3.56 trang 183 SBT Toán 12

Bài tập 3.67 trang 183 SBT Toán 12

Bài tập 3.58 trang 184 SBT Toán 12

Bài tập 3.59 trang 184 SBT Toán 12

Bài tập 3.60 trang 184 SBT Toán 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON