Bài tập 1 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

Tính \(\frac{\int dx}{\sqrt{1-x}}\) kết quả:

 (A). \(\frac{C}{ \sqrt{1-x}}\)                  (B) \(C\sqrt{1-x}\)

(C). \(-2\sqrt{1-x}+C\)      (D) \(\frac{2}{\sqrt{1-x}}+C\)

Gợi ý trả lời bài 1

Ta có:

\(\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}}=-\int \frac{d(1-x)}{\sqrt{1-x}}\)

\(= -\int (1-x)^{-\frac{1}{2}}d(1-x)=-2\sqrt{1-x}+C.\)

Nên chọn phương án (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Trà Long

    (3x +1)2=3x+1

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Lê Tín

    Gọi O là 1 điểm của đoạn thẳng AB.Biết răng đoạn thẳng AB = 4 cm.Xác định vị trí của O để: a,AB+BO có giá trị nhỏ nhất b,AB+BO=2.BO c,AB+BO=3.B

    Theo dõi (0) 1 Trả lời