AMBIENT

Bài tập 6 trang 47 SGK Sinh học 9

Giải bài 6 tr 47 sách GK Sinh lớp 9

Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G = T + X                                    

b) A + T = G + X

c) A = T; G = X                                    

d) A + T + G = A + X + T

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Những trường hợp đúng theo NTBS:

A + G = T + X 

A = T; G = X                                     

A + T + G = A + X + T

⇒ Đáp án a, c, d

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 47 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Suong dem

  Bài 1: Xác định tỉ lệ % từng loại nu của gen, cho biết

  1. Gen 2 có tỉ lệ A+T/G+X = 5/3

  2. Gen 3 có T=3X

  3. Gen 4 có tổng 2 loại nu bằng 84% tổng số nu của gen

  Bài 2: Tính tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen, cho biết:

  a. Gen B có tỉ lệ giữa hai loại nuclêôtit bằng 9:7. Biết số nuclêôtit loại A bé hơn loại nuclêôtit kia.

  b. Gen C có tích giữa hai loại nuclêôtit không bổ sung là 6%.

  c. Gen D có X2 – T2 = 5%.

  d. Gen 5 có A2 + X2 = 17% tổng số nuclêôtit của gen., trong đó A<X.

  e. Gen F có A3 + X3 = 6,5% tổng số nuclêôtit của gen. Biết số nuclêôtit loại A lớn hơn loại nuclêôtit kia.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Một gen bình thường tổng hợp protein cần môi trường cung cấp 499 axit amin và trong gen có tỉ lệ A/G=3/2. Gen bị đột biến làm cho gen sau đột biến dài hơn 10.2 A và tăng lên 8 liên kết hidro.

  a. Xác định kiểu đột biến gen

  b. Xác định số lượng nu mỗi loại của gen bình thường và geb bị đột biến.

  c. Khi gen đột biến nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số lượng nu mỗi loại mà môi trường cung cấp so với gen bình thường cũng nhân đôi ba lần tăng hay giảm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Một gen có chiều dài là 4080A, có 3120 liên kết hidro. Trên mạch thứ nhất của gen có 120A và 480G. Tính số lượng nu từng loại mà môi trường cung cấp cho gen phiên mã 1 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  1 gen có 150 chu kì xoắn,A=2/3G.Mạch 1 của gen có A=20%,mạch 2 của gen có X=20%.Xác định

  1) chiều dài của gen

  2) số lk hiđro

  3) % và số nu mỗi loại/ mỗi mạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Phân tử ARN có 18%U và 34%G. Mạch gốc của gen điều khiển tổng hợp phân tử ARN có 20%T.

  a) Tính tỉ lệ từng loại nu của gen đã tổng hợp nên phân tử mARN trên.

  b) Nếu gen đó dài 0,408 \(\mu\)m thì số lượng từng loại nu của gen và số lượng từng loại nu của phân tử ARN là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  : Ở sinh vật nhân sơ, gen B có 6102 liên kết hiđrô, trên mạch hai của gen có X = 2A = 4T, trên mạch 1 của gen có X = A + T. Gen B bị đột biến điểm thành gen b, gen b có nhiều hơn gen B 3 liên kết hiđrô. Tính theo lí thuyết, số nucleotit loại X của gen b là? A. 1583. B. 1582. C. 1584. D. 1580

  Nhớ giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Phân tử mARN dài 2312 Å có A = 1/3U =1/7X = 1/9G . Mã kết thúc trên mARN là UAG. Khi tổng hợp một phân tử prôtêin, mỗi loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho các đối mã của các tARN lần lượt là:

  A. 303, 33, 237 và 915.

  B. 102, 34, 238 và 306.

  C. 203, 67, 472 và 611.

  D. 101, 33, 238 và 305.

  Chon đáp án đúng và giải thích help me!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>