Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

  Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
  Pháp đầu hàng và câu kết ngày thêm chặt chẽ với Nhật ở Việt Nam. Đời sống nhân dân dưới hai tầng áp bức, bóc lột Nhật- Pháp vô cùng cực khổ và điêu đứng. Trong bối cảnh đó, ba cuộc nổi dậy đầu tiên ở Bắc Sơn, Nam Kì và Đô Lương bùng nổ, báo trước cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 sẽ giúp các em tìm hiểu rõ vấn đề này

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

  Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
  Từ năm 1941 tình hình thế giới-chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Trong lúc này ở Việt Nam mâu thuẫn diễn ra gay gắt giữa toàn thể dân tộc ta và 2 đế quốc tàn bạo Pháp-Nhật. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, thành lập Mặt trận Việt Minh. Vậy tại sao đến năm 1941, Đảng ta lại chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh? Sự phát triển lực lượng cách mạng sau khi mặt trận ra đời? Đảng ta đã làm gì để thúc đẩy cao trào cách mạng phát triển? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

  Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Chướp lấy thời cơ ngàn năm có một nhân dân Hà Nội cùng với nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa dành lại chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công, mở ra 1 kỉ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Qúa trình dành độc lập diễn ra như thế nào? Mời các em học sinh cùng tìm hiểu Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết