YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 42 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 42 sách BT Sinh lớp 9

Nội dung chủ yếu của nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN là gì?

A. Một bazơ lớn (X, G) được liên kết với một bazơ bé (T, A).

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A + G = T + X.

D. \( A + \frac{G}{T} + X = 1 \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 • Nội dung chủ yếu của nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN là A liên kết với T, G liên kết với X.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 42 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • can chu

  một gen chứa 2025 liên kết H, mạch khuôn của gen đó có hiệu số X1-T1=125 và G1-A1=175

  a, Tính ssos Nu từng loại của gen trên

  b, Xác định chiều dài và số chu kì soán của gen đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1, Giả sử 1 đoạn mạch đơn của gen có trình tự các nu là :

  A-T-X-G-T-A-X-G-A-T-X-A-A-T

  a, Hãy viết đoạn mạch đơn còn lại của gen đó

  b, Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ đoạn mạch đơn đã cho của gen

  c, Tính số nu mỗi loại và tổng số nu của đoạn gen trên

  d, Tính chiều dài của đoạn gen trên

  2, Một đoạn mạch ARN có trình tự các nu như sau:

  X-G-U-A-X-G-A-A-U-U-G-X-X

  a, Xác định trình tự các nu trong đoạn gen đã tổng hợp với đoạn mạch ARN trên

  b, Tính số nu mỗi loại và tổng số nu của đoạn gen trên

  c, Tính chiều dài của đoạn ARN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Câu 3: Gen 1 có 2346 liên kết H và hiệu số giữa A và 1 loại nu khác 20% tổng số nu của gen. Gen 2 dài 0,408um và có tỷ lệ (A+T):(G+X)= 2 : 3. Mạch 1 của gen 1 có 180 A và 560 G. Mạch 1 của gen còn lại có 540 A và 180 G.

  1. Tính số lượng từng loại nu của gen.

  2. Tính số lượng từng loại nu của mỗi loại phân tử ADN.

  Câu 4: Hai gen đều có chiều dài 5100, gen 1 có 4050 liên kết hydro, gen 2 có tỷ lệ từng loại nu bằng nhau. Một mạch đơn của 1 trong 2 gen nói trên có 35% T và 10% X. Mạch đơn của gen còn lại có 25% T và 30% X.

  1. Tính số lượng từng loại nu của mỗi gen.

  2. Tính số lượng từng loại nu trên từng mạch của mỗi gen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  1. Một phân tử mARN có hiệu số giữa A với G bằng 300, giữa U với X bằng 200. Gen tổng hợp mARN có hiệu số giữa T với X bằng 20% tổng số nucleotit của gen . hãy xác định

  a. số lượng từng loại nucleotit của gen tổng hợp ra mARN đó?

  b. số liên kết hidro bị phá vỡ và liên kết hóa trị đc hình thành khi gen ns trên nhân đôi 5 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  1. Phân tử mARN có A =2U=3G=4X và khối lượng của phân tử này =27.10^4 đvC

  a) Tính chiều dài của gen

  b) Tính số lượng từng loại ribonucleotit của mARN

  c) Tính số liên kết hóa trị trong phân tử mARN

  d) khi gen nhân đôi 3 lần thì số lượng từng loại nucleotit môi trường cung cấp là bao nhiêu

  2) 1 gen có chiều dài 4080 ăngstron, gen này nhân đôi 1 số lần để tạo ra các gen con.

  1 nữa số gen con trên tham gia sao mã tổng hợp mARN ( biết mỗi gen chỉ tổng hợp 1 phân tử mARN)

  Các phân tử ARN tạo ra chứa tất cả 19200 ribonucleotit

  a) tính số lần nhân đôi của gen trên

  b) tính tổng số nu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen

  Mong mọi ng giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  1/cho một đoạn gen có 600 nu, tính vòng xoắn và chiều dài đoạn gen đó

  2/cho một đoạn gen có 800 nu, tính số nu và chiều dài của phân tử ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên

  mong các bạn giúp đỡ mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  trên 1 mạch của gen có từng loại nu như sau : A=15%, T=20%, G=30%, X=420nu. gen nhân đôi 1 số đợt và đã nhận của môi trường 2940 T
  a) tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch gen và của gen
  b) tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  có 2 gen bằng nhau . trong quá trình tự nhân đôi của 2 gen ng ta thấy số lần tự nhân đôi gen 1 lớn hơn số lần tự nhân đôi gen 2 . sau cùng 1 thời gian , tổng số gen sinh ra là 24

  a, số lần nhân đôi là bn

  b. trong quá trình tự nhân đôi của 2 gen ns trên . mtcc 46200 nu tự do . tính chiều dài mỗi gen bằng a

  c, gen i có tích % giữ a vs lo0ại nu k cùng nhóm bổ sung là 4% , gen 2 có tícnh % g vs loại nu cùng nhóm bổ sung là 9%. tính số nu tự do mtcc cho quá trình nhân đôi mõi gen . biết % a gen 1 lớn hơn % nu loại t gen 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  một gen chứa 2025 liên kết hydro . mạch khuôn gen có hiệu số \(x_1\)-\(t_1\)=125 và \(G_1\)-\(A_1\)= 175 . a tính só nu . b. xác đinh chiều dài và vòng xoắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Đoạn mạch khuôn của gen có trình tự các nucleotit như sau:

  -X-G-G-A-A-T-T-T-

  Xác định trình tự các nucleotit trên đoạn phân tử mARN dc tổng hợp từ đoạn gen trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Mọi người giải giúp em bài này với ạ

  1) Một phân tử ADN có chiều dài 17.106 Ao và số nu loại A chiếm 30% tổng số nu. Phân tử ADN này nhân đôi tiếp lên 3 lần. Hãy xác định:

  a) Số nu mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình tự nhân đôi

  b) Số phân tử ADN được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường

  Em cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  1 trong 2 mạch đơn của gen có tỉ lệ: A:T:G:X=15%:30%:30%25%. Gen đó dài 0,408 micromet

  a) Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch đơn và của cả gen? Số liên kết Hidro? Hóa trị đường và axit photphoric?

  b) 1 đoạn ADN có số Hidro gấp 1,5 lần so với Nu của nó, trên mạch thứ nhất của ADN có G=480 và chiếm 30% số Nu của mạch. Tính Nu của G ở mạch thứ hai của ADN?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Giúp e 3 câu này với ạBài tập Sinh học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  CÂU 1: Một gen dài 0,408 micromet. Do đột biến nên phần gen còn lại dài 0,40766 micromet

  a, Xác định dạng đột biến trên

  b, Gỉa sử khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi 2 lần thì môi trường nội bào phải cung cấp bao nhiêu nu mõi loại?

  Biết đoạn gen còn lại chứa 2877 liên kết hidro

  CÂU 2: Gen T có 3000 nu. Gen T đột biến thành gen t.Khi 2 gen này cùng nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường nôi bào 5998 nu

  a,Xác định chiều dài của gen t

  b, Xác định dạng đột biến từ gen T thành gen t

  GIẢI CHI TIẾT GIÚP MÌNH Ạ,TỐI NAY MÌNH ĐI HỌC R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF